Centre de dia

Com treballem?

La Fundació Pere Relats fa més de 35 anys que gestiona residències d’avis al Poblenou de Barcelona.

 

Centre de dia - Fundació Pere Relats

Amb l’obertura del centre de dia el juny del 2018 intentem donar totes les facilitats per aconseguir la confiança de les persones que a diari venen al centre. 

Sabem que cal fer una gran feina conjuntament amb els familiars i amics perquè l’adaptació sigui el més fàcil possible. Intentem tenir cura de forma integral, tenint en compte les necessitats de la persona atesa i adaptant-nos a les mateixes. Per aconseguir això  es duen a terme activitats que siguin significatives per a les persones: un passeig pel barri, el taller de memòria vinculat a la història de vida, l’elaboració d’una recepta de cuina, la manipulació i satisfacció dels fruits de l’hort urbà,…activitats adaptades als diferets graus d´autonomia de les persones  i adaptades a la seva realitat i referències socioculturals. Disposem de places privades (PEV) i places col.laboradores d’home i dona.

 

Serveis

Garantim una atenció completa i personalitzada a les persones ateses. Per això, oferim un ampli ventall de serveis.

 

Activitats

 

 • Musicoteràpia grupal
 • Taller de memòria
 • Taller de conversa i actualitat

 

 • Psicomotricitat
 • Sortides culturals i d’entorn
 • Festes
 • Estades d'estiu

Horari de vida

 

horaris 2023

Equip de treball

Per a nosaltres cada persona és única.

Atenció directa 

 • Educadora social
 • Responsable Equip Gerocultor i Serveis Assistencials
 • Direcció de centre
 • Gerocultores
 • Direcció Tècnica
 • Coordinació de gerocultores
 • Voluntariat
 • Treball social

 

Atenció indirecta 

 • Responsable de personal
 • Cuina
 • Logística
 • Responsable en protecció de dades
 • Comunicació externa
 • Gerència
 • Manteniment
 • Recepció
 • Administració i facturació
hr

Tríptic equip de treball i horaris d'atenció

Instal·lacions

Pensades per garantir la millor atenció i el màxim confort i seguretat.

 

Centre de dia - Fundació Pere Relats

Centre de dia - Fundació Pere Relats

 • Admetem cadires de rodes
 • Superficie 150 m2
 • S’arriba amb transport públic

 

Centre de dia - Fundació Pere Relats

Centre de dia - Fundació Pere Relats

 • Es cuina al centre

Tour Virtual

 

play

 

Centre de dia - Fundació Pere Relats

hr

Veure a Street View

Com arribar

 

Disponibilitat

Total de places disponibles a data 09/01/2023: 0 places

Sol·licita aquí més informació: 

  Al enviar aquest formulari, acceptes la nostra Política de Privacitat.

  Requisits d'accès

   

  En el cas de places públiques

  • Tenir 65 anys o més.
  • Tenir reconegut el grau de dependència.
  • Haver- se apuntat a les llistes d’espera pública de centre de dia (màxim  tres centres).
  • Haver rebut l ‘assignació d’un centre de dia, a través del Programa individual d’atenció (PIA), que realitzen els serveis socials públics i que determina les modalitats d’intervenció més adients a les necessitats de les persones en situació de dependència pel que fa als serveis i les prestacions econòmiques previstes a la resolució pel seu grau i nivell.

  En el cas de places privades

  La Fundació Pere Relats disposa d’un nombre de places privades de centre de dia, a disposició de qualsevol persona que pugui necessitar aquest servei. Cal inscriure’s en una llista d’espera que segueix un ordre cronològic. No obstant, aquest ordre cronològic es pot veure alterat per la priorització d’altres factors:

  • Urgències socials: quan el futur usuari provingui de serveis d’emergència de serveis socials
  • Urgències sanitàries: quan el futur usuari provingui d’altes hospitalàries o socio-sanitàries.

  Drets i deures de les persones ateses

   

  Els drets de les persones ateses estan detallats en els articles 16è a 23è del Reglament de Règim Intern que es lliura en el procés d’ingrés al centre de dia:

   

  ARTICLE 16è.- Tota persona atesa té dret a la informació; a rebre voluntàriament el servei social que correspongui, a la intimitat personal, a la continuïtat de les condicions contractades, llevat les variables previstes en aquest reglament; a la tutela davant les Autoritats Públiques i a no ser discriminat per raó de sexe, raça, ideologia política, religiosa, filosòfica, així com tots aquells reconeguts per les lleis vigents, en especial els de l’article 5.1 del Decret 284/1996, modificat pel Decret 176/2000.

  ARTICLE 17è.- La persona atesa serà tractada per part de tot el personal de l’establiment amb absoluta consideració.

  ARTICLE 18è.- La persona atesa té dret a rebre informació general del centre de dia en relació als aspectes que l’inclouen i interessen, així com de tots els serveis socials, en els quals podrà participar democràticament bé de forma personal, bé mitjançant el seu representant legal, quan així ho estableixi la norma reguladora.

   

  ARTICLE 19è.- La persona atesa té dret a mantenir la privacitat, mitjançant el secret professional de totes aquelles dades personals que figurin als seus expedients o historials.

  ARTICLE 20è.- La persona atesa té dret a ser tractada en tota la seva dimensió personal i familiar.

  ARTICLE 21è.- La persona atesa té dret a presentar suggeriments o reclamacions sobre el funcionament de l’establiment i que aquestes siguin estudiades i respostes.

  ARTICLE 22è.- La persona atesa té dret a la llibertat i a no ser sotmès a cap tipus d’immobilització o contenció mecànica o farmacològica, sense cap prescripció mèdica i supervisió constant, llevat casos de perill imminent per a la seguretat física de la persona atesa o de terceres persones .

  ARTICLE 23è.- El centre de dia disposa de fulls de reclamació a la  disposició de les persones ateses, familiars, responsables o representants.

   

  OBLIGACIONS

  Les obligacions de les persones ateses estan detallades en els articles 24è a 28è del Reglament de Règim Intern que es lliura en el procés d’ingrés al centre de dia:

   

  ARTICLE 24è.- La persona atesa i la persona responsable estan obligades a facilitar la percepció del servei i en especial a :

  1. Respectar i facilitar la convivència.
  2. Complir allò disposat en el present Reglament de Règim Intern i en el terminis del contracte subscrit.
  3. Abonar puntualment el preu pactat.
  4. En quant a les sortides i absències, haurà de comunicar-les amb suficient antelació.

   

  ARTICLE 25è.- Incompliment de les obligacions: L’incompliment per part de la persona atesa i de la persona responsable de les obligacions en l’article anterior podrà suposar la resolució del contracte i per tant l’acabament de la prestació de serveis, i fent-ho saber al Servei d’Inspecció i Registre de la Secretaria General del Departament de Benestar i Família.

  ARTICLE 26è.- Queda prohibit fumar fora dels llocs reservats per a aquesta fita.

  ARTICLE 27è.- Serà també causa de suspensió de la prestació del servei:

  1. Pertorbació del normal funcionament del centre de dia per part de la persona atesa o de la persona responsable del mateix.
  2. Ebrietat habitual o drogoaddicció.
  3. La desídia i abandonament de la seva higiene personal, negant-se a rebre l’assistència del personal del centre.
  4. L’intent o assajament sexual o d’altre tipus a qualsevol persona atesa o personal del centre.
  5. Quan l’estat psíquic de la persona atesa impedeixi la normal convivència i requereixi a judici del responsable sanitari del centre el seu trasllat a un centre especialitzat.
  6. Mals tractes al personal o a les persones ateses.

  ARTICLE 28è.- Les persones ateses o familiars d’aquell persona que cesi en aquest caràcter (per qualsevol causa), hauran de retirar del centre tota la roba, objectes personals i béns de qualsevol tipus, en l’improrrogable termini de 30 dies següents a la baixa, llevat cas de força major, entenent-se que en cas contrari, el centre podrà fer l’ús que estimi pertinent dels béns abans esmentats.

  Mecanismes de comunicació i participació

   

  1. Presencialment o bé per correu electrònic: tenim facilitat i bona accessibilitat per dialogar amb les persones del nostre equip humà. Disposem d’un tríptic anomenat “A què puc donar-te resposta” que està a recepció amb l’horari d’atenció i el correus electrònics dels diferents serveis del centre de dia. Igualment, aquesta informació està visible al plafó informatiu de recepció.
  2. Consell de residents assemblea amb les persones ateses al Centre de Dia. periodicitat anual,  temes que es tracten: S’abordaran els temes que les persones ateses considerin prioritaris a parlar, poden ser els següents: el servei d´atenció del personal gerocultor i suport a l´autonomia, , el servei de fisioteràpia, el servei de teràpia ocupacional, el servei de psicologia, el servei de suport social, el servei d´atenció sanitària, el servei d´activitats lúdic terapèutiques, el servei de manteniment,  el servei de cuina i/o el  servei de bugaderia.
  3. Enquesta de satisfacció: anual durant l’últim trimestre de l’any, dirigida a persones ateses i a familiars.
  4. Reunió amb les famílies: reunió anual amb les famílies de les persones ateses al Centre de Dia per presentar l’equip humà de la Fundació, els projectes en què s’està treballant, els resultats de l’enquesta de satisfacció i les àrees de millora. Es realitza anualment durant el primer trimestre de l’any.
  5. Actes i celebracions: en certes dates significatives es convida a les famílies a participar de la festa (p.ex: dinar de Festa Major al carrer)
  6. Grups de suport a famílies: programa anual interdisciplinari d’atenció, acompanyament, facilitació i assessorament a les persones curadores de persones ateses al centre de dia.
  7. Xarxes socials: Disposem d’un lloc web, amb tota la informació sobre l’entitat, especialment l’activitat, els serveis que s’ofereixen, les dades de contacte i la possibilitat de demanar més informació mitjançant un formulari web. A més estem presents a les xarxes socials més utilitzades actualment, a través dels comptes de facebook, instagram i linkedin  i del canal youtube
  8. Memòria d’activitats: Anualment es publica un resum de les dades més significatives de l’activitat de l’entitat.

  Gestió de queixes, suggeriments i felicitacions

   

  1. Presencialment: concertant una entrevista amb la persona responsable del servei. Hi ha un horari d’atenció a les famílies que es pot consultar al plafó de recepció i al tríptic informatiu que s’entrega a les famílies.
  2. Per correu electrònic: a l’adreça electrònica de la persona responsable del servei.
  3. Enquestes de satisfacció anuals (últim trimestre): es realitzen a les famílies i a les persones ateses.
  4. Fulls Oficials de Reclamació.

  Documentació

  Normativa d'aplicació

   

  • Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència (estatal)
  • Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.
  • Llei 16/1996, de 27 de novembre, reguladora de les actuacions inspectores i de control en matèria de serveis socials i de modificació del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel qual s’aprova la refosa de les lleis 12/1983, 26/1985 i 4/1994, en matèria d’assistència i serveis socials.
  • Decret 69/2020, de 14 de juliol, d’acreditació, concert social i gestió delegada en la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública.
  • Decret 205/2015, de 15 de setembre, del règim d’autorització administrativa i de comunicació prèvia dels serveis socials i del Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials.
  • Decret 115/2007, de 22 de maig, pel qual es determinen els òrgans de la Generalitat de Catalunya competents per aplicar la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.
  • Decret 182/2003, de 22 de juliol, de regulació dels serveis d’acolliment diürn de centres de dia per a gent gran.
  • Decret 176/2000, de 15 de maig, de modificació del Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials.
  • Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials.

  Este sitio utiliza cookies para garantizar que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web. Más información

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close